• Hijyen Yönetim Eğitimleri
 • Yangın Temel Eğitimi
 • Yangın Tatbikatı
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Çevre Mühendislik Hizmetleri Eğitimi
 • Yönetim Sistemleri Eğitimi
 • Diğer Eğitimler
 • Hijyen Yönetim Eğitimleri

  • El hijyeni ve temel hijyen eğitimi
  • Gıda güvenliği eğitimi
  • Su güvenliği ve Legionella eğitimi
  • Hamam/Spa Hijyen Eğitimi
  • Kat hizmetleri temel hijyen eğitimi
  • İş Başı Eğitimler
  • Hijyen eğitimi ( 5 Temmuz 2013 tarih 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Kapsamında)
  • Acil Durumlar, Hastalıklar ve Gıda Zehirlenmeleri
  • Alerjen Yönetimi Eğitimi
  • Dokümantasyon Eğitimi
  • Teorik Eğitimler

  Assist Danışmanlık  profesyonelleri bir işletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralların belirlenerek çalışanların bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamaktadır. 

  Temel Yangın Eğitimi, başta Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (09.09.2009) ve daha sonra  NFPA (National Fire Protection Association) standartlarını kendine referans olarak kabul eder. NFPA  standartları ilke olarak yangın güvenliğini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren her türlü konunun tasarımını, uygulamasını, malzeme ve sistem kalite standartlarına yönelik bilgilendirmelerin yapılması.

  Yangın Eğitim Konu Başlıkları:

  • Yanma ve yangın nedir,

  • Yanmanın çeşitleri,

  • Yangının sınıfları,

  • LPG  ve doğal gaz yangınları,

  • Yangının çıkış sebepleri,

  • Bina yangın ekipleri ve görevleri,

  • Yangın söndürme maddeleri,

  • Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri,

  • Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri,

  • Yangın anında hareket tarzı,

  • Yangın sırasında yapılmaması gerekenler/yapılan hatalar,

  • Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar,

  • Yangında hareket tarzı,

  • Olay yerindeki tehlikeler,

  Tatbikat Nedir: Yaşanabilecek ani olağan üstü durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yapılan deneme, pratik uygulamalardır.

  Yangın Tatbikatının Önemi:

  Binaların Yangından Korunması  Yönetmelik kapsamında Madde 129 da ‘’Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır’ ’diye belirtilmektedir. Bu kapsamda Yapı yüksekliği 30-50 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur.

  • Söndürme ekibi,

  • Kurtarma ekibi,

  • İlk yardım ekibi.

  • Koruma ekibi,​

  Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur.

  Söndürme Ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

  Kurtarma Ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,

  İlk Yardım Ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

  Koruma Ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

  Yüksekte Çalışma Nedir?     

           Yüksekte çalışma hizmetleri; yüksek yapılar, binalar, kuleler, rüzgar türbinleri v.b. yerlerde uzman ekip tarafından temelinde dağcılık tekniklerinden oluşan yüksek güvenlik prosedürleri uygulanarak yürütülen çalışmaların tümünü tanımlamak için kullanılır.

  Yüksekte Çalışma İş Güvenliği Teorik Eğitimi

  • Yüksekte Çalışma Riskleri ve Alınması Gerekli Önlemler

  • Çalışma öncesi alanda hazırlık ve dikkat edilecek hususlar, tehlikelerin değerlendirilmesi, toplu iş güvenliği önlemleri

  • Güvenli yük kaldırma ve yük transferi

  • Merdiven, iskele, hareketli ve yük transferi

  • Yüksekte Çalışma Tırmanma Tatbikatı Eğitimi

  • Tüm Teknik KKD lerin birebir  badi sistemi ile doğru kuşanılması ve iş malzemelerinin kontrolünün sağlanması

  • Latis Kulede çalışma pozisyonu alma, düşme durdurucu sistemler, yedek emniyet alma, güvenli ankrajlar oluşturma, dikey ve yatay yaşam hatları oluşturma

  • % 100 bağlı kalma, çift lanyardla tırmanma, kendini emniyete alma, basit tırmanış teknikleri,

  • Monopol Kule Simülasyonunda Çelik halatlı ve ipli dikey yaşam hatlarından tırmanma,

  • Güvenli ankrajların tespiti ve transferi,

  • Hazır ankraj bağlantılarının kullanımı,

  • Hazır olmayan bağlantıları yapma: düğümler, atma biçimleri ve kullanım yerleri

  • Self Rescue ( kendi kendini kurtarma ) teknikleri, İş ve kurtarma simülasyonu​

  Yüksekte Çalışma Eğitimi Neleri Kapsar?

  1. Yükseklik nedir?

  2. Neden yükseğe çıkıyoruz?

  3. Düşmenin Dinamiği

  4. Yüksekte Çalışma Tehlikeleri

  5. Yüksekte çalışırken kullanılan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

  6. Kişisel Koruyucu Donanım hangi yükseklikten sonra kullanılmalıdır?

  7. Kişisel Koruyucu Donanımların özellikleri

  8. Kişisel Koruyucu Donanım örnekleri

  9. Neden düşeriz?

  10. Yükseğe çıkarken bizi taşıyan ekipmanlar

  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

  • 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu öngördüğü eğitimler

  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Konular Eğitimi

  1. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  2. b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  3. c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Konular Eğitimi

  1. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  2. b) Elle kaldırma ve taşıma,
  3. c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  1. d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  2. e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  1. g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  1. h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma                  

  İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Konuları Eğitimi

  1. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  2. b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  3. c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

  Çevre Danışmanlık Faaliyetleri Eğitimi

  • Sektörel bazlı tüm Çevre Mevzuatı Eğitimleri
  • Genel Çevre Bilinci Eğitimi
  • Atık Yönetimi Eğitimi
  • Enerji Yönetimi Eğitimi

  Yönetim Sistemleri Eğitimi

  • Toplam Kalite Yönetimi 
  • Kalite Çemberleri 
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Dokümantasyon Sistemi
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Dokümantasyon Sistemi
  • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi 

  Diğer Eğitimler

  • Temel haşere mücadelesi ve kontrol yöntemleri eğitimi
  • İlkyardım Eğitimi ( 22 Mayıs 2002 tarih 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘İlk Yardım Yönetmeliği’’ kapsamında)