GIDA İŞLETMELERİNİN İZİN VE KAYIT İŞLEMLERİ

Gıda Üretim İzni alma aşamasında firmamız uzmanları yeni kurulan veya mevcut işletmenizi gezerek öncelikle altyapı ile ilgili eksiklerinizi ardından da evraksal olarak mevcut durum analizi yaparak evrak eksiklerinizi belirleyerek tamamlamanızı sağlıyoruz. Bu aşamadan sonra tüm evraklarınızın takiplerini yapıyoruz. Aynı zamanda Tarım bakanlığı tarafından mecburi olan HACCP sistemi kurulumunuzu gerçekleştiriyoruz.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında faaliyet gösteren işyerleri faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan izin almak ve işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.

Bilindiği üzere; 13 Haziran 2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 13 Aralık 2010 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun yürürlüğe girmesi ile 5179 sayılı kanun gereğince düzenlenen üretim izin belgesinin alınmasına gerek kalmamıştır. 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren İl Müdürlüklerince Gıda Üretim İzin Belgesi düzenlenmemektedir. Üretim İzin Belgesi almak amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılan başvurular kabul edilmemekte, daha önce üretim izni almak amacıyla yapılan başvurularla ilgili evraklar gıda işletmelerine iade edilmektedir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulanması ile ilgili yönetmelikler yayınlanıncaya kadar; 5179 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin ve tescil işlemlerini yaptırarak, çalışma izni ve gıda sicili almış, halen faaliyet gösteren veya 13 Aralık 2010 tarihinden sonra faaliyet gösterecek olan gıda işletmelerinin üreteceği gıda için üretim izin şartı aranmayacaktır. Yapılan denetimlerde gıda üretim izni olmadığı için idari yaptırım uygulanmayacaktır. Ancak gıda maddesinin etiketinde, ilgili mevzuat hükümleri ile "TGK-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nin "Etiket Bilgileri" başlıklı 6 ıncı maddesinin (g) fıkrasında belirtilen üretim izni ve sayısı yazılmayacaktır. Ancak etikette ürünün üretildiği işletmenin çalışma izni veya gıda sicil numarası, ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünlerde ise ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı etikette yazılacak ve denetimlerde aranacaktır.

Faaliyet gösterecekleri alanlara göre; gerek "Çalışma İzni" ve gerekse "Çalışma İzni ve Gıda Sicili" alarak gıda üretimi yapmak isteyen gıda işletmecilerinden;

 • Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
 • Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
 • Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik,
 • Su Ürünleri Yönetmeliği,
 • Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

İle belirlenmiş belgeler istenecektir.

5996 sayılı Kanun`un "Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları" başlıklı ekinde belirtilen gıda işletmeleri; yine aynı ekte belirlenmiş lisans eğitimi almış en az bir personel istihdam etmek zorundadır. İlgili ek kapsamında olan gıda işletmeleri "Çalışma İzni" ve "Çalışma İzni ve Gıda Sicili" yada "İşletme Kayıt Belgesi" almak üzere yaptıkları başvurularında ya da kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde istihdamı zorunlu personelin işletmelerinde çalıştırdıklarını belgelendirmek zorundadırlar.

Gıda alanında 5996 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunan gıda üreten işletmeler; TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI ilkelerine dayanan gıda güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Gıda işletmecisi üründe veya ürünün üretim, işleme veya dağıtım aşamalarında değişiklik olması hâlinde, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan sistemin uygulanmasını gözden geçirmek, sistemde gerekli değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri kayıt altına almak zorundadır. "Çalışma İzni" ve"Çalışma İzni ve Gıda Sicili" yada "İşletme Kayıt Belgesi" düzenleme aşamasında ve gıda ile ilgili faaliyetlerin 5996 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğunun tespiti amacıyla yapılan denetimlerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda güvenilirliği sistemi kontrol görevlileri tarafından denetlenecektir.

Gıda Üretimi Yapabilmek İçin İzin Belgesi Almak Zorunda Olanların Başvurusu

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak aşağıda sıralanmış gıda üretim alanlarında faaliyet göstermek isteyen işletmecilerin; faaliyete geçmeden önce Bakanlıkdan izin alması gereklidir. İzin almak isteyen işletmecilerin; Ek-1 de örneği bulunan dilekçede belirtilen belgeler ile İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli belgelerin tam olarak İl Müdürlüğüne ibraz ve tesliminden sonra faaliyete başlayacak işyerlerinde; 5179 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli şartlarının sağlandığının yerinde yapılan kontrol ve denetim sonucunda tespit edilmesinden sonra, işyerinin faaliyete başlaması için gerekli "Çalışma İzni" ve "Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi" Müdürlükçe düzenlenecektir. İzin belgesi bulunmayan işletmelerin gıda üretimi yapması yasaktır.

İzne tabi işletmeler; gerekli izinleri alabilmek için İl Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadırlar

Bakanlıkdan izin alması gereken işletmelerden, gerekli izinleri almadan üretim yapanlara onbin Türk Lirası, depo ve satış yerlerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu işletmelerin faaliyetleri durdurularak ürünlerine el konulur ve el konulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

İzne tâbi bir işletmenin ilgili mevzuatta belirlenen şartlara uygun faaliyette bulunmadığının belirlenmesi durumunda, bu işletmenin faaliyeti Bakanlıkça durdurulur.

Bakanlık, izne tâbi bir işletmenin ilgili mevzuatta belirlenen şartlara uygun faaliyette bulunmadığının belirlenmesi durumunda, bu işletmenin faaliyetini durdurur, bu faaliyetle ilgili izni geçici olarak askıya alır. Askıya alma süresi, belirlenen eksikliklerin tamamının giderilmesine kadar devam eder. Bu eksikliklerin askıya alma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde karşılanmaması durumunda izin Bakanlıkça iptal edilir.

Gıda işletmecisinin, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda, bu durumun üç ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetle ilgili izin veya kayıt Bakanlıkça iptal edilir.

Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar 5996 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.

 

Gıda Üretimi Yapan İşletmelerde İzin Belgesi Almak Zorunda Olanlar

 1. Hayvansal Ürünlerle İlgili İşletmeler(Bağımsız-Özerk Soğuk Depolar, Bağımsız-Özerk Ambalajlama İşletmesi ve Toptancılar)
 2. Evcil Tırnaklı Hayvan Eti Üreten İşletmeler(Kesimhane, Parçalama Tesisi)
 3. Kanatlı Eti ve Tavşangil Eti Üreten İşletmeler(Kesimhane, Parçalama Tesisi)
 4. Çiftlik Hayvanı Eti Üreten İşletmeler(Kesimhane, Parçalama Tesisi)
 5. Yaban Av Hayvanı Eti Üreten İşletmeler(Av Hayvan Eti İşleyen Tesisler, Parçalama Tesisi)
 6. Kıyma Hazırlanmış Et Karışımları ve Mekanik Olarak Ayrılmış Et Üreten İşletmeler (Kıyma Üreten İşletmeler, Hazırlanmış Et Karışımları Üreten İşletmeler, Mekanik Olarak Ayrılmış Et Üreten İşletmeler)
 7. Et Ürünleri Üreten İşletmeler(İşleme Tesisi)
 8. Canlı Çift Kabuklu Yumuşakçaları İşleyen İşletmeler(Sevkiyat Merkezi, Arındırma Merkezi)
 9. Balıkçılık Ürünleri İşleyen İşletmeler(Fabrika Gemisi, Dondurucu Gemi, Taze Balıkçılık Ürünleri Tesisi, İşleme Tesisi, Balık Hali, Mezat Salonu)
 10. Çiğ Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmeler(Süt Toplama Tesisi, Süt İşleme Tesisi)
 11. Yumurta ve Yumurta Ürünleri Üreten İşletmeler(Paketleme Tesisi, Sıvı Yumurta Tesisi, İşleme Tesisi)
 12. Kurbağa Bacağı ve Salyangoz İşleyen İşletmeler(İşleme Tesisi)
 13. Don Yağı ve Hayvansal Yağları İşleyen Rendering Tesisleri(Toplama Tesisi, İşleme Tesisi)
 14. İşlenmiş Mesane Bağırsak ve İşkembe Üretimi Yapan İşletmeler(İşleme Tesisi)
 15. Jelâtin Üreten İşletmeler(İşleme Tesisi)
 16. Kollagen Üreten İşletmeler(İşleme Tesisi)

 

Üretim Yapan İşletmelerden Kayıt Belgesi Almak Zorunda Olanların Başvurusu

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince kayıt işlemine tâbi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır. Yukarıda sayılan, Gıda Üretimi Yapan İşletmelerde İzin Belgesi Almak Zorunda Olanlar dışında kalan gıda üreten işyerleri; Bakanlığımıza kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Kayda tabi olan işyerleri adına Müdürlüğümüzce "İşletme Kayıt Belgesi" düzenlenecektir. Kayıt belgesi bulunmayan işletmelerin gıda üretimi yapması yasaktır. Bu belgenin düzenlenebilmesi için; talepte bulunan işyerlerinin, 5996 sayılı Kanuna aykırı hükümler hariç olmak üzere, yürürlükteki yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli şartları sağlamaları ve ilgili mevzuatla belirlenmiş belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayda tabi olan işletmelerin başvurularını İlçe Tarım Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Bakanlığa kayıt yaptırmadan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme ürettiği tespit edilen üretim yerlerine ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Gıda işletmecisinin, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda, bu durumun üç ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetle ilgili izin veya kayıt Bakanlıkça iptal edilir.

Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar 5996 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.