Danışmanlık hizmetleri GTHB’ dan yetkili  ‘‘Tarımsal Danışman ‘’ belgesine sahip uzmanlarca hizmet verilmektedir.

 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

Tarımsal Danışmanlık Sistemi; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması, tarım sektöründeki bilinçsiz uygulamaların önlenmesi, uzman kişilerden hizmet alımının yapılıp üretimin arttırılmasının sağlanması ve bu kapsamda oluşan olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, üretim ve işletme maliyetleri düşülmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi, ürünlerin pazarda daha kolay ve yüksek fiyatla alıcı bulması, bunun sonucunda tarımdan geçimini sağlayan kişilerin refah ve gelir düzeyinin arttırılması, ayrıca tüketiciler açısından daha güvenli gıda tüketilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından 08/09/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda Tarımsal Danışmanlık Tebliği yayımlanarak; Tarımsal girdi ve üretim yapan işletmelerin, Tarım Danışmanı Sertifikasına sahip bir Ziraat Mühendisinden veya Tarımsal Danışmanlık Şirketi Yeterlilik Belgesine sahip Danışman Firmalardan tarımsal danışmanlık hizmetini almaları gerektiği duyurulmuştur

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dahilinde yürütülmesi ve desteklenmesi; Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişiler tarafından yürütülmesine, üretim ve bilgilendirmenin her safhasında kayıt altına alınmasına ve ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına katkı sağlayacaktır

Bu sistem ile hangi işletmenin kimin tarafından kontrol edildiği, nasıl bir üretim periyodunun yapıldığı ve bu dönemde yapılan tüm uygulamaların geriye dönük izlenilebilirliği de sağlanmış olacaktır.

ASSİST DANIŞMANLIK Tarımsal Yayım ve Danışmanlık bu alanda de Ziraat Mühendisliğinin alt dallarındaki konusunda uzman tüm mühendisler ile siz değerli işletmecilerimize hizmet vermeye başlamıştır. Böylece çiftçimiz hiçbir masraf etmeden daha kaliteli ekim yapmak, daha yüksek verimde ürün almak için Ziraat Mühendisinin bilgilerinden faydalanacak yani bir aile hekimi gibi Mühendislerimizde çiftçimizin yanında olacak.

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın amacı
Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri